SHILAM TV SALES & SERVICE

Mr. Mahendra S Damji
SHILAM TV SALES & SERVICE
236/1, Sakhar Peth, Narayan
Apartment, Opp. Vinakar Gardan,
Solapur – 2.
Ph. No. 0217 – 2323350
Mob. 9423333350
Mem. Receipt No. M2719